Phát triển kinh tế và sự hài lòng về cuộc sống: bằng chứng từ khu vực nông thôn Việt Nam

Việt Nam đang trải qua một quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng. Quá trình này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn làm thay đổi cuộc sống nói chung của người dân Việt Nam. Những thay đối sâu sắc đang diễn ra trong cấu trúc việc làm, vai trò giới, cấu trúc gia đình, các hành vi liên quan tới sức khỏe, giáo dục, di cư và bản chất của các mạng lưới xã hội. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu so sánh, thống kế mô tả kết hợp với phân tích hồi quy trên dữ liệu từ một cuộc điều tra hộ gia đình nông thôn ở 12 tỉnh của Việt Nam, nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa mức độ hài lòng với cuộc sống và các khía cạnh khác nhau của sự phát triển kinh tế. Nghiên cứu đã đưa ra một kết quả đáng chú ý là có tới 48% người trả lời trong nghiên cứu cho rằng họ: “không hài lòng lắm” hoặc “hoàn toàn không hài lòng” với cuộc sống của họ.

Tác giả:

+    Nhóm nghiên cứu kinh tế phát triển (DERG) Trường đại học Copenhagen (UoC)

+    Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

+    Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

Dự án: “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARDSPS)”  “Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS)”

Nhà tài trợ:        Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

          *Tài liệu có phiên bản tiếng Anh đính kèm*

Tin tức