XÂY DỰNG CHỈ SỐ KẾT NỐI NÔNG THÔN VIỆT NAM

Kết nối nông thôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Thuật ngữ “kết nối nông thôn” không chỉ hàm ý kết nối các hộ gia đình và cộng đồng nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế mà còn đề cập đến khả năng tiếp cận của họ với các nguồn lực kinh tế, xã hội, trong đó có thị trường lao động, vật tư nông nghiệp, thị trường đầu ra và các dịch vụ liên quan khác.Với hơn 70% dân số và khoảng 72% lực lượng lao động sinh sống ở nông thôn, kết nối để phát triển nông thôn và khu vực nông thôn là điểm mấu chốt để có thịnh vượng trên diện rộng và cải thiện sinh kế tại Việt Nam. Thông qua phương pháp hồi quy dựa trên bộ số liệu Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2010 và Tổng điều tra Nông nghiệp, Lâm nghiệp và thủy sản năm 2011, nghiên cứu này sẽ xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá kết quả kết nối nông thôn, cũng như đề xuất 4 chính sách quan trọng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nhóm tác giả:   

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Ngọc Quế

ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Thủy

và các cán bộ nghiên cứu khác thuộc trung tâm.

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID)

* Tài liệu có phiên bản tiếng Anh     

Mục lục

 

Tin tức