Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Xuất phát điểm của nghiên cứu này là từ các nghiên cứu trước đó về ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam với hạn chế về chi phí sản xuất cao và năng suất thấp. Tuy nhiên, chưa từng có nghiên cứu nào xem xét sự khác biệt giữa các doanh nghiệp sản xuất theo quy mô, vùng và hình thức sở hữu. Bởi vậy, các giải pháp trước đây nhằm đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là các giải pháp chung chung chứ không cụ thể hóa cho từng loại doanh nghiệp. Nghiên cứu này tập trung vào các doanh nghiệp cụ thể trong ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam trong đó tập trung đặc biệt vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các vùng khác nhau, dựa trên phương pháp so sánh và thông kê mô tả với 62 doanh nghiệp được điều tra trong nghiên cứu này.

Tên dự án: CARD 030/06 VIE: Xây dựng chiến lược nhằm tăng cường khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn trong chuỗi giá trị nông nghiệp: trường hợp ngành thức ăn chăn nuôi.

Tác giả:

+Phạm Thị Liên Phương

+Nguyễn Thị Thịnh

+Bùi Hải Nguyên

+Donna Brennan

+Sally Marsh

Nhà tài trợ: Chương trình CARD của Chính phủ Úc.

*Tài liệu có phiên bản tiếng Anh đính kèm*

Tin tức