CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM: CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC?

Sự đổi mới trong tư duy kinh tế góp phần chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN và tạo nên diện mạo mới cho đất nước, con người Việt Nam hôm nay. Khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi là các chính sách, pháp luật đất đai trong nông nghiệp nông thôn được đánh dấu từ Chỉ thị 100, năm 1981 của Ban Bí thư. Nhờ những đột phát quan trọng trong các chính sách đất đai đã mang lại những thành tựu to lớn trong nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, thực tế triển khai các chính sách cũng không tránh khỏi nhiều vấn đề bất cập. Trước tình hình đó, dưới sự hỗ trợ của dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tài trợ, nhóm chuyên gia của Trung tâm tư vấn Chính sách Nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã phối hợp với trường hành chính công John F.Kenedy, đại học Havard (Hoa Kỳ) và nhiều chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước thực hiện một loạt các nghiên cứu chuyển đề.Từ những nghiên cứu đã hoàn thành, nhóm tác giả đã biên soạn thành cuốn sách: “Chính sách đất đai cho phát triển tại Việt Nam: Cơ hội hay thách thức”. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận: “Luật và Kinh tế học”, áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào vấn đề luật pháp để đánh giá tác động kinh tế xã hội của các chính sách đất đai đối với sự phát triển của nông thôn và đề xuất 10 chính sách khuyến nghị điều chỉnh trong tương lai.

Tác giả:

Đặng Kim Sơn

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

(Chủ biên)

 

 

Tin tức