Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới phân mảnh đất đai và các tác động tại Việt Nam

Đất đai manh mún là một trong những vấn đề lớn của các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Sự gia tăng nhanh chóng dân số nông thôn đi kèm với chính sách kế thừa hiện tại làm đất đai ngày càng bị chia nhỏ. Điều này có tác động rất xấu lên năng suất và tăng trưởng nông nghiệp, cản trở việc áp dụng các phương tiện cơ giới, đồng thời làm giảm khả năng phát triển của các loại cây trồng mà chỉ mang lại lợi nhuận ở quy mô lớn nhất định. Báo cáo của chúng tôi sẽ tập chung phân tích những yếu tố gây ra tình trạng đất đai manh mún hiện nay cũng như ảnh hưởng của đất đai manh mún đến sản xuất nông nghiệp. Thông qua phương pháp phân tích định lượng dựa trên bộ số liệu VARHS trên địa bàn 12 tỉnh bao gồm cả các số liệu cấp xã, cấp hộ và số liệu đến từng mảnh đất, báo cáo đưa ra các kết luận đáng chú ý về tác động của quy mô trang trại đến lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp, và 8 gợi ý chính sách thiết thực cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tên dự án: “Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) 2007-2013” và “ Hỗ trợ chương trình phát triển doanh nghiệp”

Nhà tài trợ: Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch

* Tài liệu có phiên bản tiếng Anh đính kèm*

Tin tức