Thảo luận với điều phối viên thông tin Oxfam để chuẩn bị cho dự án đánh giá hiệu quả đầu tư ADB

Trong hai ngày 09-10/03/2016, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã có buổi làm việc với bà Agathe Randrianarisoa- Điều phối viên thông tin chương trình của tổ chức Oxfam Australia nhằm chuẩn bị cho dự án đánh giá hiệu quả đầu tư ADB.

Buổi trao đổi tập trung chủ yếu vào khâu rà soát bảng hỏi điều tra mà hướng đến ba nhóm đối tượng chính: Kháo sát hộ gia đình (household survey), phỏng vấn nhóm (focus group) và phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ yếu (key informant interview). Trong quá trình rà soát, nhóm nghiên cứu đã tiến hành trao đổi và đưa ra những nhận định quan trọng về bộ công cụ mà Oxfam đưa ra nhằm đánh giá lại hiệu quả đầu tư đối với các dự án của ADB. Bên cạnh đó, việc tiếp thu những ý kiến phản hồi của bà Agathe Randrianrisoa đã giúp các thành viên nhóm nghiên cứu thống nhất được bộ câu hỏi phù hợp với từng nhóm đối tượng để tiến hành đưa vào bảng hỏi điều tra. Nội dung các bộ câu hỏi đều tập trung vào những tiêu chí mà Oxfam đã đề xuất trước đó, bao gồm: Vấn đề an ninh lương thực, nguồn thực phẩm sẵn có, vấn đề tiếp cận lương thực, khả năng tiếp cận thị trường, tính ổn định trong sinh kế người dân, các vấn đề liên quan đến quyền lực cộng đồng và bình đẳng giới. 


Nhóm nghiên cứu CAP đang thảo luận với bà Agathe Randrianarisoa về nội dung bảng hỏi điều tra


Bà Agathe Randrianarisoa (trái)- Điều phối viên thông tin chương trình của tổ chức Oxfam

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ