(2011) Nghiên cứu giải pháp và chính sách cho việc thu hồi, đền bù, hỗ trợ và tái định cư nhằm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất phục vụ việc mở rộng và phát triển bền vững Khu tinh tế mở Dung Quất, Quảng Ngãi

Dự án do Hiệp hội Khoa học Công nghệ Quảng Ngãi tài trợ.

Năm: 2011 - 2013

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Quảng Ngãi/Việt Nam

Những nét chính của dự án: Nghiên cứu áp dụng các chính sách vĩ mô vào điều kiện địa phương để đưa ra các giải pháp và cơ chế phù hợp cho việc thu hồi, đền bù, hỗ trợ và tái định cư và đảm bảo đời sống của người dân phục vụ cho việc mở rộng và phát triển bền vững Khu kinh tế mở Dung Quất theo quy hoạch kinh tế xã hội đến năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi.

Tin tức