Nghiên cứu tác động của việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại đến ngành chăn nuôi trong nước

Tên đề tài:

Nghiên cứu tác động của việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại đến ngành chăn nuôi trong nước.

Mục tiêu đề tài:

Phân tích tác động của việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tới ngành chăn nuôi trong nước và đề xuất chính sách, giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi.

Mục tiêu cụ thể:

·      Hệ thống hóa  cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của việc Việt Nam tham gia các HĐTM đến ngành chăn nuôi trong nước, thực trạng thực thi các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia đối với ngành chăn nuôi trong thời gian qua; 

·      Đánh giá thực trạng ngành chăn nuôi và phân tích các tác động của việc thực thi các HĐTM mà Việt Nam tham gia tới ngành chăn nuôi trong nước;

·      Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi trong nước trong thời gian tới.

Khung phân tích

Một số ảnh hoạt động của dự án

Ảnh 1: Nhóm nghiên cứu phỏng vấn các hộ chăn nuôi lợn tại Nam Đàn, Nghệ An (Photo: ĐHT)

 

Ảnh 2: Làm việc với các hộ chăn nuôi bò sữa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An (Photo: ĐHT)

 

Ảnh 3: Làm việc với một cơ sở thu gom sữa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An (Photo: ĐHT)

 

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ