(2015) Nghiên cứu về hợp đồng nông sản tại CHDCND Lào

Đơn vị chủ quản:

v Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn

v Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Nông Lâm Lào

Đơn vị thực hiện:

v Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp

v NAFRI

Mục tiêu

Mục tiêu chính của dự án là đề xuất các lựa chọn chính sách và cải cách thể chế ở các cấp khác nhau (trung ương, tỉnh, huyện và thôn) nhằm thúc đẩy sự phát triển của hợp đồng nông sản tại Lào. Đồng thời, các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ cũng sẽ được thực hiện thông qua quá trình hợp tác làm việc giữa IPSARD và NAFRI.

Các hoạt động của dự án

Các hoạt động chính của dự án bao gồm:

Nghiên cứu tại bàn:

Nhóm nghiên cứu sẽ tổng quan các nghiên cứu quốc tế về đề tài hợp đồng nông sản, các nội dung được quan tâm chính là động lực tham gia hợp đồng nông sản, các phương thức hợp đồng, các yếu tố thành công, tác động của hợp đồng nông sản và các chính sách, thể chế đã làm nên các trường hợp thành công.

Ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng tổng hợp các nghiên cứu của Lào trước đó về hợp đồng nông sản, quá trình phát triển của hợp đồng nông sản tại Lào, những khó khăn còn gặp phải. Các chính sách cấp trung ương và địa phương liên quan đến hợp đồng nông sản cũng là một nội dung quan trọng trong hoạt động này.

Điều tra và phỏng vấn:

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu cũng sẽ làm việc với các tác nhân ở các cấp khác nhau để tìm hiểu về hợp đồng nông sản tại Lào. Ở cấp trung ương, nhóm nghiên cứu đã làm việc cùng các lãnh đạo và cán bộ thuộc Bộ Nông Lâm, bộ Kế hoạch đầu tư, các tổ chức phi chính phủ và các đồng nghiệp nghiên cứu viên để tìm hiểu bức tranh chung.

Ở cấp tỉnh, nhóm nghiên cứu đã làm việc với Sở Nông Lâm các tỉnh về quá trình phát triển của các nông sản được chọn (lúa, lợn và rau) và hợp đồng nông sản đối với ngành hàng đó. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành điều tra phân tích chuỗi giá trị của các ngành hàng, tổ chức các cuộc họp đánh giá nhanh nông thôn (PRA), phỏng vấn nhóm (FDG) và phỏng vấn sâu các hộ dân, hội nông dân, doanh nghiệp, thương lái tham gia vào chuỗi giá trị của ngành hàng.

Dự kiến trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành điều tra quy mô lớn đối với 450 hộ dân trên địa bàn 3 tỉnh và với 3 ngành hàng. Kết quả điều tra hộ sẽ được tổng hợp và là đầu vào cho các mô hình hồi quy nhằm ước lượng các lý do tại sao hộ dân tham gia vào hợp đồng nông sản và tác động của việc tham gia vào hợp đồng nông sản đến sinh kế của hộ.

 

Tập huấn tại NAFRI, Laos(2)

Thực hiện FDG với các hộ nông dân tại tỉnh Champasak, Laos

Hướng dẫn cán bộ Lào làm PRA tại tỉnh Champasak, Laos

Làm việc với cán bộ Sở Công Thương tỉnh Khammouane, Laos

Thực hiện FDG với các hộ nông dân tại tỉnh Khammouane, Laos

Phỏng vấn 1 chủ nhà máy xay xát gạo tại tỉnh Khammouane, Laos

Thăm quan nhà máy xay xát gạo tại tỉnh Khammouane, Laos

  

Tin tức