Hội thảo lập kế hoạch cho chương trình nghiên cứu về chuỗi giá trị gia súc và cá của CGIAR tại Việt Nam

Tại Vĩnh Phúc, ngày 28-30/9/2015, Viện nghiên cứu chăn nuôi quốc tê (ILRI) đã tổ chức một hội nghị tổng kết hoạt động của ILRI năm 2014-2015 và thảo luận về các chủ đề nghiên cứu ưu tiên vào năm 2016-2017.

Thành phần tham dự gồm các đại diện của CGIAR (ILRI, ICRAF, CIAT) và các tổ chức nghiên cứu trong nước như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện chăn nuôi quốc gia (NIAS, ban quản lý dự án LIFSAP và Trung tâm tư vấn chính sách (CAP) thuộc Viện chính sách chiến lược PTNNNT. 

Trong hội thảo này, Tiến sỹ. Đặng Kim Khôi – Quyền giám dốc CAP đã trình bày cấu trức và kết quả mô phỏng của mô hình Lợn do ILRI tài trợ. Đây là mô hinh cân bằng từng phần được sử dụng đẻ đánh giá quan hệ thương mại của ngô và lợn tại tám vùng sinh thái. Kết quả cho thấy các hộ nông dân nhỏ sẽ không bị đào thải ở thị trường trong nước trong ngắn hạn kể cả trong các trường hợp xấu nhất. Ông Khôi cũng đề xuất ba ý tưởng nghiệp cứu trong tương lai với sự hỗ trợ của ILRI, bao gồm: (i) Đánh giá thương mại nông sản tiểu ngạch Việt Nam – Trung Quốc, (ii) đánh giá tác động của các hiệp định thương mại đến hệ thống phân phối, bản le, (iii) Đánh giá cung cầu thức ăn chăn nuôi dựa trên mô hình FEED-BASE đề xuất bởi ILRI. 

 

 

L&F Vietnam external evaluation

The evaluation team visited parts of the pork value chain as part of their review of the achievements of the program since its commencement in Vietnam in 2012 (photo credit: ILRI).

 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ