Trang chủ > Đối tác

Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc- Aus AID

Địa chỉ trang web: http://dfat.gov.au/aid

Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (the Australian Agency for International Development - Aus AID) là một cơ quan của chính phủ Úc chịu trách nhiệm cho việc quản lý các chương trình viện trợ quốc tế cho đến ngày 31 tháng Mười 2013, trước khi sát nhập thành một đơn vị chức năng của Cục Đối ngoại và Thương mai. Mục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển để giảm đói nghèo và đạt được sự phát triển bền vững trong sự nhất quán với lợi ích quốc gia của Úc.

Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp đã hợp tác với Trung tâm Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế trong nhiều dự án, điển hình như:

1. Dự án: “Thích ứng biến đổi khí hậu: Gắn kết cộng đồng địa phương vào quá trình nghiên cứu và ra chính sách”, tài trợ bởi Aus Aids và CARD (2010)