Trang chủ > Đối tác

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM)

Giới thiệu:

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiệm vụ giúp Trung ương Đảng và Chính phủ nghiên cứu về công tác quản lý kinh tế. Viện luôn là cơ quan nghiên cứu xây dựng và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam, đề xuất các chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế - xã hội của từng giai đoạn phát triển của đất nước, là cơ quan tư vấn kinh tế quan trọng và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời được đánh giá cao trong nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.

Website: http://ciem.org.vn

Hợp tác cùng CAP:

CAP đã phối hợp cùng CIEM và các tổ chức trong và ngoài nước khác thực hiện điều tra và  nghiên cứu về mức sống hộ gia đình để bổ sung cho số liệu VHLSS 2004