Trang chủ > Đối tác

Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Địa chỉ trang web: http://www.worldbank.org/

Ngân hàng Thế giới (World Bank) là một tổ chức tài chính quốc tế nơi cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn. Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu chính của mình là giảm thiểu đói nghèo.

Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp đã hợp tác với Ngân hàng thế giới trong nhiều dự án, điển hình như:

1.      Nghiên cứu về tiếp cận và thị trường đất đai, WB tài trợ (2006)

2.      Nghiên cứu về các họat động phi nông nghiệp, WB tài trợ (2006)

3.      Tác động của giao đất tại Tây Nguyên Việt Nam, WB tài trợ (2007)

4.      Tác động của nông nghiệp đối với phân phối thu nhập tại nông thôn Việt Nam, WB tài trợ (2007)

5.      Nghiên cứu về an ninh lương thực tại Việt Nam và chuỗi giá trị lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long WB tài trợ (2010)

6.      Tổ chức Hội thảo triển vọng nông nghiệp 2011, WB đồng tại trợ cùng IFAD, Ford Foundation (2010)

7.      Nghiên cứu về xây dựng bộ chỉ số kết nối nông thôn tại Việt Nam, WB tài trợ (2012)

8.      Nghiên cứu về Mất an ninh lượng tại quốc gia thặng dư lương thực: Một phân tích từ khía cạnh cầu, WB tài trợ (2012)

9.      Rà soát chi tiêu công cho nông nghiệp Việt Nam, WB tài trợ (2014)

10.  Chiến lược và chính sách “Nông nghiệp Xanh” cấp Quốc gia: Rút ngắn khoảng khách giữa tầm nhìn và thực tế, WB tài trợ (2014)

11.  Hội thảo triển vọng nông nghiệp Việt Nam 2014: tái cấu trúc ngành hàng gạo tại đồng bằng Sông Cửu Long, WB đồng tài trợ cùng Bộ Nông nghiệp và FAO. WB tài trợ  (2014)