Trang chủ > Đối tác

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc (CCAP)

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp Trung Quốc (CCAP) được thành lập năm 1995. CCAP thực hiện các phân tích chính sách về nghiên cứu phát triển nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, và các vấn đề về môi trường, lồng ghép phát triển nông thôn và thành thị cũng như các hỗ chợ ra quyết định chính sách cho hệ thống quản lý của Trung Quốc, hỗ trợ xây dựng các chính sách thực tế và khả thi cho mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa nông thôn Trung Quốc.

Website: http://en.ccap.org.cn/

Hợp tác cùng CAP:

Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp Trung Quốc đang hợp tác cùng CAP thực hiện “Dự án đánh giá khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của nông dân-các lựa chọn chính sách.”. Dự án này được ACIAR tài trợ trong cả pha I và pha II.