Trang chủ > Đối tác

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Bình

Giới thiệu:                                                                                                                     

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Website: http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn

Hợp tác cùng CAP:

CAP thực hiện hai đề tài/ đề án quan trọng cho Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình bao gồm: Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thái Bình và Thử nghiệm chính sách phát triển hình thức hợp tác xã và nhóm nông hộ trong thương mại hóa ngành nông nghiệp Việt nam - trường hợp ngành gạo tỉnh Thái Bình. Hai đề tài này bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2015.