Biến động giá gạo tại Việt Nam: Đánh giá thái độ của các tác nhân đối về các lý do gây biến động giá bán gạo và các biện pháp can thiệp của nhà nước

Năm thực hiện: 2016

Đối tác: Center for Corporate Responsibility and Sustanability - University of Zuric

 

Tin tức