Xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho CHDCND Lào

Dự án do chính phủ Việt Nam tài trợ

Năm: 2011 - 2012

Địa điểm thực hiện: Hà Nội/Việt Nam và CHDCND Lào.

Những nét chính của dự án: Hỗ trợ Bộ Nông Lâm nghiệp của Lào xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

Các tin khác

Tin tức