Xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Dự án do Chính phủ Việt Nam tài trợ

Năm: 2012

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang/Việt Nam

Những nét chính của dự án: Tổng quan lý luận, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tham vấn chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và quản lý, phỏng vấn sâu nông dân, doanh nghiệp, hiệp hội, viết báo cáo chiến lược trình cho Thủ tướng phê duyệt

Các tin khác

Tin tức