Trang chủ > Nghiên cứu > Phương pháp nghiên cứu

ð Các phương pháp nghiên cứu cơ bản:

o  Phương pháp định lượng

o  Phương pháp định tính

ð Thị trường và ngành hàng:

o  Phân tích cầu về thị trường nông nghiệp;

o  Phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp

o  Ứng dụng mô hình GIS để ước lượng nguồn cung trong nông nghiệp

ð Phát triển nông thôn :

o  Phương pháp định lượng cho điều tra nông hộ

o  Phát triển doanh nghiệp nông thôn

o  Phương pháp đánh giá tác động cho các Chương trình/ Dự án về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

o  Nghiên cứu tình huống và Phương pháp PRA (Đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân)

o  Phương pháp ABCD trong Phát triển nông thôn

ð Chính sách nông nghiệp

o  Ma trận Phân tích chính sách cho lĩnh vực nông nghiệp (PAM)

o  Mô hình cân bằng từng phần

o  Mô hình cân bằng tổng quát khả tính, chuyên cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn

o  Dự án Phân tích thương mại toàn cầu, chuyên cho nông nghiệp và nông thôn

o  Mô hình mô phỏng hộ nông thôn

ð Tài nguyên thiên nhiên, Nông nghiệp và môi trường nông thôn:

o Phương pháp đánh giá tác động nông nghiệp với Chương trình/Dự án cho nông nghiệp và phát triển nông thôn

o  Phân tích thị trường tài nguyên cho phát triển nông thôn bền vững

 

Tin tức