Nghiên cứu đánh giá tác động của các dự án nông nghiệp tới an ninh lương thực của các hộ nông dân được hưởng lợi

Trường hợp: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp khu vực miền Trung Việt Nam

Địa bàn: Hà Nội, Bình Định và Hà Tĩnh

Đối tác : OXFAM

Tin tức