Trang chủ > Đối tác

Viện nghiên cứu khoa học Nông Nghiệp quốc gia Lào (NAFRI)

Viện nghiên cứu khoa học Nông Nghiệp quốc gia Lào (NAFRI) được thành lập năm 1999. NAFRI hiện đang hợp tác với nhiều đối tác nghiên cứu tầm quốc tế và khu vực, các viện giáo dục, khu vực tư nhân, các nhóm/ hội nông dân, cáchợp tác xã và đang đẩy mạnh các liên kết này nhờ bộ phận Hợp tác và Mở rộng nông nghiệp. NAFRI có tiềm năng rất lớn trong việc nhân rộng quy mô các tác động chiến lược lên việc hình thành chính sách nhờ vào chức năng tham vấn của viện.

Website: http://web.nafri.org.la/index.php/en

Hợp tác cùng CAP:

NAFRI hợp tác với CAP trong việc “Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước CHDCND Lào" từ 2011-2013 do Chính phủ Việt Nam tài trợ và trong nghiên cứu “Phân tích sản xuất nông sản theo hợp đồng tại Lào” do IFAD tài trợ năm 2015.