Báo cáo phân tích mô tả tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2009

Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua đã ghi nhận những thành tích phát triển kinh tế vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, không thể không kể đến vai trò cầu nối của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những nhân tố kinh tế đang phát triển rất mạnh mẽ và năng động. Nhận thức được vai trò quan trọng của các doanh nghiệp và việc cần thiết hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt dự án “Nghiên cứu xây dựng đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2 và 3” do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện. Dựa vào các số liệu thu thập được, hoạt động cụ thể của dự án được đề xuất là thực hiện một báo cáo phân tích mô tả về tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Thông qua phương pháp so sánh và thống kê mô tả, báo cáo đưa ra các nhận định chung về tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2009 và từ đó đưa ra 16 chính sách khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ cho các doanh nghiệp này.

Tên dự án: “Nghiên cứu, xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp- Giai đoạn 2 và 3”

Nhà tài trợ: Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha

Tin tức