Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Ban Lãnh đạo

Nguyễn Ngọc Luân

Phó Giám đốc

Bằng cấp:

Thạc sỹ Kinh tế và Xã hội học Nông thôn

Đại học Liege (Bỉ) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam