Công bố Tái bản lần thứ 2 “Tập bản đồ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam 2020”

Giới thiệu
“Tập bản đồ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam 2020 về tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 5040 / QĐ-BNN-VPDP, ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng và xuất bản bởi Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO / IPSARD) nhằm cung cấp các số liệu mới nhất được trình bày bởi các bản đồ làm tài liệu tham khảo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định chính sách, tư vấn và sự ủy quyền chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cơ quan điều phối quốc gia ngoài CTMTQG, Lãnh đạo địa phương, các bên liên quan, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế. 2010 "cũng được phát triển bởi IPSARD.
Năm 2021, với sự hỗ trợ của dự án "Nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam" (EACVN) do quỹ Xóa đói giảm nghèo của Nhật Bản thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, AGROINFO / IPSARD đã in và tái bản 1.000 cuốn Atlas (tái bản lần 2). Tập bản đồ vẫn giữ nguyên nội dung trước đây với 5 nhóm chuyên đề chính: i) Điều kiện tự nhiên và địa giới hành chính, ii) Tổng quan kinh tế - xã hội, iii) Nông nghiệp; iv) Phát triển nông thôn, v) Kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thông tin sử dụng cho Tập bản đồ được tổng hợp từ kết quả điều tra độc quyền của Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 63 tỉnh / thành phố năm 2020, số liệu chính thức của các bộ ngành liên quan, cơ sở dữ liệu “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” (CTMTQG) và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương đã được cập nhật vào tháng 12 năm 2020.

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ