Tài liệu tham khảo Bảo hiểm Nông nghiệp

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD), Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (DCRD) và Chương trình Bảo hiểm có sự phụ chồi và phát triển kinh tế ở nông thôn (INSURED) đã chủ trì biên soạn bộ tài liệu hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam

Mục đích của Bộ tài liệu này là góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam cho các cá nhân/tổ chức có liên quan, theo tinh thần Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo hiểm Nông nghiệp.. Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ Bảo hiểm Nông nghiệp, đã xác định các sản phẩm và quy trình bảo hiểm nông nghiệp cụ thể để tiếp cận các hộ sản xuất quy mô nhỏ. 

Mục lục:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về bảo hiểm

Chương 2: Rủi ro và quản lý rủi ro trong nông nghiệp

Chương 3: Bảo hiểm nông nghiệp

Chương 4: Khuôn khổ chính sách và thể chế của bảo hiểm nông nghiệp

Chương 5: Những câu hỏi thường gặp từ nông dân

Chương 6: Đào tạo và tập huấn về bảo hiểm nông nghiệp

Tài liệu đính kèm 

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ