Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Nguyễn Văn Trọng

Nghiên cứu viên

Bằng cấp

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại thương

Email: trong.nguyen@cap.gov.vn