Tập huấn chuyên sâu về phân tích chính sách

Ngày 7/11/2022, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) tổ chức lớp tập huấn: “Xây dựng văn bản định hướng công” được trình bày bởi Tiến sĩ Đặng Kim Sơn. Lớp tập huấn được tổ chức với mục tiêu tăng cường chuyên môn, chuyên sâu về phân tích chính sách cho cán bộ IPSARD

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 50 cán bộ nghiên cứu và lãnh đạo các trung tâm trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tài liệu tập huấn