Hệ thống giám sát đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu, ngày 28/01/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Bộ chỉ số giám sát đánh giá các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu tại Quyết định 3442/QĐ-BNN-KH ngày 12/9/2022 và mở rộng cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá ngành để thuận tiện cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin về thích ứng Biến đổi khí hậu.

Ngày 23/9/2022, Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức hội thảo về “Hệ thống giám sát đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp” và giới thiệu các hệ thống dữ liệu có liên quan và các giải pháp triển khai, thu thập số liệu.

Tại hội thảo, Đại diện Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Giới thiệu khung giám sát đánh giá quốc gia về thích ứng Biến đổi khí hậu. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Đại Nghĩa trình bày về Bộ chỉ số giám sát đánh giá Biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và kết quả thu thập một số chỉ tiêu.

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược theo Quyết định 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 trong đó có bộ chỉ tiêu về giám sát đánh giá thực hiện chiến lược với mục tiêu: (i) Theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra; (ii) Đánh giá một phần các tác động của việc thực hiện; (iii) Phục vụ cho công tác điều hành và điều chỉnh các giải pháp đã đặt ra, và tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện. Trên cơ sở đó, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và Vụ Kế hoạch đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược.

 

Bà Trương Thị Thu Trang, giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp trình bày về bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Qua nhiều vòng góp ý của các lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan, đến ngày 21/9 vừa qua, Bộ trưởng đã ký Quyết định 3572/QĐ-BNN-KH ban hành bộ chỉ tiêu gồm 30 nhóm chỉ tiêu, 112 chỉ tiêu cụ thể bao gồm 3 khía cạnh phát triển bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường:

  • Về kinh tế: bao gồm các nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng, thị trường, tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ, đầu tư, tín dụng…
  • Về xã hội: bao gồm các nhóm chỉ tiêu về thu nhập, lao động, đào tạo, nông thôn mới
  • Về môi trường: bao gồm các nhóm chỉ tiêu về Nông nghiệp xanh, biến đổi khí hậu và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương có trách nhiệm báo cáo theo hình thức trực tuyến qua cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (địa chỉ truy cập https://giamsatdanhgia.mard.gov.vn). Kết quả tổng hợp được phổ biến qua ứng dụng công nghệ thông tin dưới dạng bảng, biểu đồ và có tính so sánh, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

 vukehoach.mard.gov.vn/WebContent/Event.aspx?id=23