Công bố: Báo cáo đánh giá nhanh “Tác động của đại dịch Covid-19 đối với nông dân sản xuất nhỏ và người dân nông thôn dễ bị tổn thương ở Việt Nam”

Giới thiệu
Báo cáo đánh giá nhanh:“Tác động của đại dịch Covid-19 đối với nông dân sản xuất nhỏ và người dân nông thôn dễ bị tổn thương ở Việt Nam” do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu và các đối tác địa phương thực hiện trong khuôn khổ dự án “Mạng lưới các tổ chức tư vấn về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các nước tiểu vùng sông Mê Kông” (NARDT) dưới sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ cho nghiên cứu này, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB ) để tham gia tích cực và hỗ trợ việc thực hiện khảo sát, và quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản thông qua ADB để in ấn.
Báo cáo đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về tác động của đại dịch Covid-19 đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn, các phát hiện về tác động của đại dịch đối với sinh kế của các hộ gia đình nông thôn, bao gồm các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp; qua đó, xác định các lĩnh vực ưu tiên cho sự can thiệp chính sách của chính phủ nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch.
Nội dung đầy đủ của báo cáo tải về tại đây

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ