VN- Diễn đàn Cấp cao xem xét về Chuyển đổi Hệ thống Lương thực trong Khu vực ASEAN: Ứng phó với các mối quan tâm về An ninh Lương thực và bao trùm

Ngày 01/06/2022 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu chính sách thực phẩm quốc tế (IFPRI); Trung tâm tư vấn Chính sách Nông nghệp thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (CAP/IPSARD) và Trung tâm Nghiên cứu và Cao học Khu vực Đông Nam Á về Nông nghiệp (SEARCA) đồng tổ chức Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Chương trình “Chuyển đổi nông nghiệp và Hội nhập thị trường ở khu vực ASEAN: Đáp ứng các mối quan tâm về an ninh lương thực và tính bao trùm (AMTI-ASEAN)” do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ.

Hơn 100 bên liên quan bao gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chính phủ Việt Nam; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thủy sản (MAFF) – Campuchia; Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi (MoALI) - Myanmar, các tổ chức khác như các tổ chức nông dân khu vực, các cơ quan nghiên cứu, các nhà tài trợ, xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các viện sĩ đã xem xét những tiến bộ xung quanh vấn đề an ninh lương thực và tính toàn diện trong khu vực ASEAN và cân nhắc một con đường tiến tới sự phục hồi bền bỉ của các chuỗi giá trị nông sản để đảm bảo tính bao trùm của các hộ sản xuất nhỏ trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và giúp họ có khả năng chống chọi tốt với các cú sốc. Diễn đàn nhấn mạnh: Trừ khi an ninh lương thực và bao trùm quy mô hộ gia đình nhỏ được hài hòa một cách đáng tin cậy với chương trình cạnh tranh của ASEAN, các cải thiện trong thị trường nông sản và thực phẩm trong khu vực sẽ không phù hợp, khiến các thị trường này dễ bị gián đoạn đột ngột.

Diễn đàn chính sách cũng giới thiệu công việc liên quan đến tác động của COVID-19 và các phản ứng chính sách. Với các hệ thống nông hộ chiếm ưu thế, tác động lên các tổ chức nông dân trong AMS, dựa trên các cuộc khảo sát ban đầu công phu về nông dân đã được thực hiện trong ATMI-ASEAN. Các phát hiện chính về cách thức của các tổ chức nông dân đã giúp nông dân đối phó với những cú sốc tương quan như COVID-19 và mang lại những thay đổi về tổ chức và chức năng như thế nào đối với các tổ chức nông dân ở các nước ASEAN.

Tài liệu hội nghị liên hệ địa chỉ mail: tuvanchinhsach@cap.gov.vn