High Level Forum takes stock of Food Systems Transformation in the ASEAN Region Post COVID-19: Responding to Food Security and Inclusiveness Concerns

High Level Forum takes stock of Food Systems Transformation in the ASEAN Region Post COVID-19: Responding to Food Security and Inclusiveness Concerns

Ngày 01/06/2022 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu chính sách thực phẩm quốc tế (IFPRI); Trung tâm tư vấn Chính sách Nông nghệp thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (CAP/IPSARD) và Trung tâm Nghiên cứu và Cao học Khu vực Đông Nam Á về Nông nghiệp (SEARCA) đồng tổ chức Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Chương trình “Chuyển đổi nông nghiệp và Hội nhập thị trường ở khu vực ASEAN: Đáp ứng các mối quan tâm về an ninh lương thực và tính bao trùm (AMTI-ASEAN)” do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ.

Đại biểu tham dự

Môi trường liên kết bên ngoài của khu vực rất năng động với các thỏa thuận như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và quan hệ đối tác kinh tế tứ phương. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của AMS, chuỗi thực phẩm nông nghiệp của AMS đã và đang chuyển đổi và cải cách như thế nào, và các mối quan tâm về tính toàn diện và bền vững là trọng tâm của dự án “Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm khu vực ASEAN” (ATMI -ASEAN), trong đó một diễn đàn chính sách cấp cao được tổ chức tại Hà Nội như một sự kiện kết hợp vào ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2022. Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các mối quan tâm về tính bao trùm của hệ thống lương thực đang chuyển đổi, ATMI-ASEAN nhấn mạnh những khó khăn đáp ứng các SDG trong thời gian tới.

Hơn 100 bên liên quan bao gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chính phủ Việt Nam; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thủy sản (MAFF) – Campuchia; Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi (MoALI) - Myanmar, các tổ chức khác như các tổ chức nông dân khu vực, các cơ quan nghiên cứu, các nhà tài trợ, xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các viện sĩ đã xem xét những tiến bộ xung quanh vấn đề an ninh lương thực và tính toàn diện trong khu vực ASEAN và cân nhắc một con đường tiến tới sự phục hồi bền bỉ của các chuỗi giá trị nông sản để đảm bảo tính bao trùm của các hộ sản xuất nhỏ trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu và giúp họ có khả năng chống chọi tốt với các cú sốc. Diễn đàn nhấn mạnh: Trừ khi an ninh lương thực và bao trùm quy mô hộ gia đình nhỏ được hài hòa một cách đáng tin cậy với chương trình cạnh tranh của ASEAN, các cải thiện trong thị trường nông sản và thực phẩm trong khu vực sẽ không phù hợp, khiến các thị trường này dễ bị gián đoạn đột ngột.

Tài liệu hội nghị liên hệ địa chỉ mail: tuvanchinhsach@cap.gov.vn