Thông báo thanh lý tài sản

Ngày 15 tháng 2 năm 2019 Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp đã họp và thống nhất đề nghị bán thanh lý tài sản và hủy một số tài sản, công cụ dụng cụ. Hội đồng thanh lý tài sản thông báo để toàn thể cán bộ người lao động trong Trung tâm có nhu cầu thì đăng ký mua (có danh sách tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý và hủy kèm theo).

+ Trường hợp có nhiều người đăng ký mua cùng một tài sản thanh lý: hội đồng tổ chức bán đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ được mua tài sản đó. 

+ Trường hợp chỉ có một người mua và giá trả cao nhất vẫn thấp/cao hơn giá niêm yết: Thực hiện bán cho người duy nhất đó theo giá đăng ký mua.

+ Trường hợp tài sản thanh lý và dự kiến hủy không có ai đăng ký mua: giao cho phòng Tổng hợp tiến hành hủy tài sản, công cụ dụng cụ.

Danh sách tài sản thanh lý : danhsachthanhly

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ