Tập huấn điêu tra dự án “Kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam: Bài học từ chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp”

Trong khuôn khổ của dự án “Kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam: Bài học từ chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp”, ngày 15/9/2016 nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp đã tiến hành tập huấn điều tra cho các điều tra viên là cán bộ, sinh viên của học viên nông nghiệp Việt Nam.

Sau khi tiến hành điều tra khảo sát 150 hộ tại tỉnh Đồng Tháp nhằm đánh giá chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiến hành tiếp tục khảo sát 150 hộ dân chăn nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 9. Để thực hiện cuộc điều tra, Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp đã phối hợp với Khoa kinh tế - Học viên nông nghiệp Việt Nam lựa chọn điều tra viên cho dự án.

Ngày 15/9, Nhóm nghiên cứu Trung tâm tư vấn chính sách đã tiến hành tập huấn điều tra cho các phỏng vấn viên tại văn phòng khoa Kinh tế - Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi tập huấn, ông Đỗ Huy Thiệp đã giới thiệu chung về ý nghĩa và nội dung của nghiên cứu.

Ông Phạm Đức Thịnh giới thiệu về các công cụ điều tra tới các điều tra viên

Tin tức

Đối tác

Video

Facebook

Nội bộ