Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm hành chính

Nguyễn Thị Thắm

Kế toán trưởng

 

Bằng cấp

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Học viện tài chính

Tel: +84 4 37280491
Email: tham.nguyen
@cap.gov.vn