Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Đỗ Huy Thiệp

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh

Đại học Thương mại