Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Bùi Thị Việt Anh

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp

Thạc sỹ Kinh tế tài chính, Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Hà Nội

Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội
Tel: +84 4 37282550
Email: 
anh.bui@cap.gov.vn