Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Vũ Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu viên

 

Qualification:

BSc in Environment Sciences

Hanoi University of Sciences, Vietnam National University-Hanoi

 

 

Bằng cấp:

Cử nhân ngành Khoa học Môi trường

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội