Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Trần Thị Hương Giang

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp

Cử nhân Kinh tế và Quản lý môi trường

Đại học kinh tế quốc dân, Việt Nam.