Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Thái Văn Tình

Nghiên cứu viên

Bằng cấp

Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)