Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Lê Thị Hà Liên

Phó Giám đốc

Bằng cấp:

Thạc sĩ Kinh tế chính sách

Đại học Williams (Mỹ)