Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm hành chính

Đỗ Thị Thanh Huyền

Nhân viên hành chính

Bằng cấp:

Thạc sỹ Quản lý công

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu- Đại học Quốc gia Singapore

Email: huyen.do@cap.gov.vn