Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Hoàng Minh Trí

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp

Cử nhân Kinh tế Quốc tế – Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)