Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Lê Vũ Ngọc Kiên

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Cử nhân Tài chính Ngân hàng 

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội