Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Nguyễn Đình Đạo

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Cử nhân kinh tế, ngành Thống kê

Đại học kinh tế quốc dân, Việt Nam