Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ - Nhóm nghiên cứu

Phạm Đức Thịnh

Nghiên cứu viên

 

Bằng cấp:

Cử nhân ngành Khoa học Môi trường

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội